Algemene voorwaarden Switch-Pro V.O.F.  – Januari 2020

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Switch-Pro V.O.F.  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Switch-Pro V.O.F.  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Switch-Pro V.O.F.  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

1.8 Voor het geval een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of anderszins met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Switch-Pro V.O.F.  zijn vrijblijvend en Switch-Pro V.O.F.  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Switch-Pro V.O.F. . Switch-Pro V.O.F.  is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Switch-Pro V.O.F.  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Tenzij anders vermeld.

3.2 Switch-Pro V.O.F.  kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Particulieren en bedrijven kunnen betalen door gebruik te maken van iDEAL, KBC/CBC en directe bankoverschrijving. Daarnaast is het mogelijk te betalen middels vooruitbetaling. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Switch-Pro V.O.F. .

3.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Switch-Pro V.O.F.  bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Switch-Pro V.O.F.  zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Switch-Pro V.O.F.  om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Switch-Pro V.O.F.  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Switch-Pro V.O.F. .

3.8 Goederen die geleverd zijn blijven eigendom van Switch-Pro V.O.F.  totdat de gehele nota is voldaan.

Artikel 4. Levering

4.1 Switch-Pro V.O.F.  streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van

de betaling voor bezorging aan te bieden, mits op voorraad. Hiertoe is Switch-Pro V.O.F.  echter niet verplicht. TNT Post / GLS garandeert dat 98% van haar bestellingen binnen 24 uur wordt bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is. Switch-Pro V.O.F.  kan voor deze garantie echter niet verantwoordelijk worden gehouden.

4.2 Switch-Pro V.O.F.  is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Switch-Pro V.O.F. .

4.3 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Switch-Pro V.O.F.  kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Switch-Pro V.O.F.  te leveren goederen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.

4.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Switch-Pro V.O.F.  zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

4.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Switch-Pro V.O.F.  zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 

4.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Switch-Pro V.O.F.  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en afkoelingsperiode

6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Switch-Pro V.O.F.  te melden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Switch-Pro V.O.F.  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs minus de door Switch-Pro V.O.F.  betaalde verzend- en of rembourskosten te restitueren. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Switch-Pro V.O.F.  te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Van deze ontbinding van de overeenkomst kan alleen aanspraak worden gemaakt wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Door Switch-Pro V.O.F.  ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening, dit geldt ook voor eventuele door Switch-Pro V.O.F.  gemaakte verzendkosten.

6.4 Switch-Pro V.O.F.  behoudt het recht om geretourneerde producten (binnen of buiten de herroeping periode van 7 dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, de verpakking (geheel of gedeeltelijk)is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de klant is beschadigd of dat de klant niet de aankoopnota (factuur) kan overleggen.

6.5 Indien u een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt bent u van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Switch-Pro V.O.F.  het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Switch-Pro V.O.F.  tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Switch-Pro V.O.F.  verder toekomende rechten.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Switch-Pro V.O.F. , dan wel tussen Switch-Pro V.O.F.  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Switch-Pro V.O.F. , is Switch-Pro V.O.F.  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Switch-Pro V.O.F. 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Switch-Pro V.O.F.  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, een dergelijke zaak door u dit schriftelijk mee te delen en een dergelijke zaak zonder dat Switch-Pro V.O.F.  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Switch-Pro V.O.F.  kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 9. Garantiebepalingen

9.1 Switch-Pro V.O.F.  garandeert dat de garantietermijn van de geleverde goederen in overeenstemming met de fabrieks- c.q. importeursbepalingen is.

9.2 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door Switch-Pro V.O.F.  in behandeling genomen indien dit verzoek – binnen de geldende garantietermijn – is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden te worden gemeld.

9.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door Switch-Pro V.O.F.  aan de klant afgegeven (per post verstuurde) aankoop bon c.q. factuur samen met het eventueel bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.

9.4 Ieder recht op garantie vervalt indien:

Het product bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;

Zonder toestemming van Switch-Pro V.O.F.  door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde goederen zijn aangebracht. Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde product, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.

Het geleverde product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (B.V. vereniging, verkoopstand of kraam). Professioneel gebruik is toegestaan en het product wordt gegarandeerd op juiste werking indien ‘geschikt voor professioneel gebruik’ (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.

9.5 Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn. Dit wordt vermeld op de aankoopnota indien dit van toepassing is.

9.6 De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde producten die zonder voorafgaande toestemming van Switch-Pro V.O.F.  door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Switch-Pro V.O.F. 

9.7 Uitgesloten van garantie zijn de door Switch-Pro V.O.F.  betaalde verzendkosten evenals de transportkosten voor het opsturen van het product. Dit geldt van Switch-Pro V.O.F.  naar koper evenals van het adres van de koper naar Switch-Pro V.O.F. .

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Switch-Pro V.O.F.  is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Switch-Pro V.O.F.  of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Switch-Pro V.O.F.  is.

10.2 De aansprakelijkheid van Switch-Pro V.O.F.  overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Switch-Pro V.O.F. 

10.3 Switch-Pro V.O.F.  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi, website of andere documentatie van Switch-Pro V.O.F.  opgenomen gegevens.

10.4 Klant vrijwaart Switch-Pro V.O.F.  tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Switch-Pro V.O.F.  van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Switch-Pro V.O.F.  hebt besteld, gekocht, tenzij u aantoont dat Switch-Pro V.O.F.  voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

10.5 In geen geval zal Switch-Pro V.O.F.  aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Switch-Pro V.O.F.  in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Switch-Pro V.O.F.  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 Switch-Pro V.O.F.  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Switch-Pro V.O.F.  opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Switch-Pro V.O.F.  de gegevens voor interne marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het toesturen van catalogi.

12.2 Wanneer Switch-Pro V.O.F.  gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

Artikel 13. Nederlands Recht

13.1 Op elke door Switch-Pro V.O.F.  gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. Dit laatste tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

13.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Switch-Pro V.O.F. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.